Behandling

Målet med tiden på Hirondelle HVB är att ungdomarna skall kunna skapa en fungerande livssituation avseende relationer, daglig livsföring, hälsa och delaktighet i samhället. De behandlingsmetoder vi använder är integrerade i verksamheten och syftar till att påverka såväl ungdomarnas mående som deras beteende. Vi använder endast evidensbaserade metoder och varje ungdoms behandling är individuellt anpassad. För bra resultat är delaktighet avgörande och vi tar därför stor hänsyn till ungdomens egna önskemål.

Behandlingen består av KBT-kognitiv beteendeterapi, ACT-acceptance commitment training, motiverande samtal, social färdighetsträning, och fysisk aktivitet. Vi kan även göra neuropsykiatriska utredningar.

Utveckling

Ungdomen kommer under vistelsen hos oss genomgå en stegvis utveckling där ungdomens mognad och behandlingsarbetet går hand i hand.

Den första fasen innebär relationsskapande och tydlig gränssättning. Ungdomen får i sin egen takt lära känna personalen och boendets rutiner och vi får lära känna ungdomen. Ungdomen förväntas tillbringa mycket tid på boendet och delta i vardagssysslor samt aktiviteter tillsammans med personal. Skolgången startar och personalen har regelbunden kontakt med skola och hjälper till med läxor. Behandlingsarbetet sker genom att personal och ungdom tillsammans börjar identifiera utvecklingsområden.

I nästa fas har ungdomen påbörjat ett behandlingsarbete med regelbundna samtal, behandling utifrån det individuella behovet, regelbunden fysisk aktivitet, en fungerande skolgång, aktiviteter på egen hand och tillsammans med personal och övriga ungdomar.

Den sista fasen är en utslussningsfas när ungdomen, personalen och socialtjänsten upplever att de satta målen är uppnådda och ungdomen är redo att flytta tillbaka hem eller till eget boende. Under denna period är ungdomen mer självgående men har fortfarande regelbundna samtal med personal samt deltar i gemensamma aktiviteter och måltider.

Ungdomar som bor hos oss får givetvis veckopeng. Summan är kopplad till vilken fas ungdomen befinner sig i, ökat ansvarstagande innebär mer frihet och mer veckopeng men också att ungdomen själv skall ansvara för fler inköp.

Samverkan

Skolan är bland det viktigaste anser ungdomarna själva och vi arbetar därför för att ungdomen omgående skall få börja skolan och få rätt stöd med skolarbetet. Vi har ett gott samarbete med personal i skolan samt med vård och omsorgsgivare i närområdet för att ungdomar vid placering hos oss snabbt skall kunna få rätt hjälp och stöd. Att upprätthålla och utveckla relationen till familj och vänner är en viktig del i behandlingen som vi aktivt uppmuntrar och stödjer genom regelbunden kontakt med viktiga närstående.

EFTERVÅRD
Under behandling av ungdomen sker bedömningar och konsultationer angående den unges situation i samråd med socialtjänsten och HVB Hirondelle ifall ungdomen vill placeras på en utslussningslägenhet/träningslägenhet innan behandlingens slut. Om ungdomen har uppfyllt behandlingsmålen och uppvisad positiv förändring och mognad så erbjuds eventuellt en utslussningslägenhet/träningslägenhet.

Hirondelle HVB är en tillståndspliktig verksamhet. IVO har tillsyn för att säkerställa verksamhetens kvalitet. registrator_tillstand@ivo.se